Άρθρα της ενότητας: Οικονομικά

Attica Group – Οικονομικά αποτελέσματα 2019

ΑΥΞΗΣΗ 37% ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΣΤΑ ΕΥΡΩ 78,02 ΕΚ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 57 ΕΚ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩ 20,85 ΕΚ. ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΥΡΩ 17,27 ΕΚ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΑΝ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 15,80 ΕΚ. ΑΥΞΗΣΗ 10,9% ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ […]

Attica Group – Οικονομικό ημερολόγιο 2020

Attica Group

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020: Δελτίο Τύπου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2019 στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.attica-group.com) […]

Louis: Διασπορά μετ. κεφαλαίου

Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς μετ. κεφαλαίου στις 31.12.18

Attica Group: Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας γνωστοποίηση συναλλαγής

Attica Group

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016, ότι την 3.1.2019 η μέτοχος «ΜIG SHIPPING S.A.» Πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα […]

Ολοκλήρωση οικειοθελούς προπληρωμής ομολογιακού δανείου της Blue Star Ferries

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή στην Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. (η «Blue Star»), έναντι ποσού Ευρώ 105,4 εκατ. Ειδικότερα: α) Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου (Σειρά Α), […]

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας «Attica Group ανώνυμος εταιρεία συμμετοχών»

Attica Group

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 7 η Δεκεμβρίου 2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30, στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, […]

Sea Speed Ferries

Golden Star Ferries


Diavlos Salvage Towage Ltd


Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση