Ο καρχαρίας σε παραλία του Ναυπλίου ήταν…

Ìßá âáóéëéêÞ ÆáñãÜíá Ýêáíå ôçí ðáñïõóßá ôçò óôçí ðáñáëßá ôçò Êáñáèþíáò , óôçí ðüëç ôïõ Íáõðëßïõ , ìå áðïôÝëåóìá íá áíáóôáôùèïýí ïé ëïõüìåíïé ôçò ðáñáëßáò ëüãù ôïõ ðôåñõãßïõ ðïõ öÝñåé ôç ñÜ÷ç ôïõ, ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç ÂáóéëéêÞ ÆáñãÜíá Þ áëëéþò ÌÜñëéí, èåùñåßôáé ôï ðéï ãñÞãïñï øÜñé óôïí èáëÜóóéï êüóìï, üóïí áöïñÜ ôçí ôåëéêÞ ôïõ ôá÷ýôçôá ,áöïý ìðïñåß íá öôÜóåé ôá 110 ÷éëéüìåôñá ôçí þñá . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Μία βασιλική ζαργάνα αποφάσισε σήμερα να κάνει την εμφάνισή της στην παραλία της Καραθώνας, στην πόλη του Ναυπλίου, με αποτέλεσμα να αναστατωθούν οι λουόμενοι λόγω του πτερυγίου που φέρει στη ράχη της.

Η βασιλική ζαργάνα, ή αλλιώς Μάρλιν, θεωρείται το πιο γρήγορο ψάρι που ζει στη θάλασσα, αφού μπορεί να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ www.imerisia.gr